Wizit kartoçkasy 3 dilde

Wizit kartoçkasy 3 dilde

Üç dilli web taslamalaryny işe girizmek we neşir etmek üçin bahalar

Üç dilde Türkmenistanda wizit kartoçkasy

Businesshli telekeçilik guramalary, aýry-aýry kärhanalar we Türkmenistanyň hususy telekeçileri 2020-nji ýylda web sahypasy bolmaly

Islegiňiz boýunça dilleri neşir etmegiň tertibi. Esasy sahypa isleýän diliňizde açyp biler.

Saýtyň ýokarsynda dil panelleri üçin radio düwmelerini barlarys.

Tölegden we hosting paneliňize girmegi üpjün edenimizden soň 3-5 günüň içinde wizit kartoçka açarys (Türkmenistanda Domen ady we Hosting ýok bolsa, nireden almalydygyny we domen hasaba alynmagyna kömek ederis).

Hosting we domen adyny Türkmenistanyň milli domenlerini hasaba almak üçin utgaşdyryş merkeziniň üsti bilen öňünden satyn alyp bilersiňiz. Bu siziň-Name.com.tm ýaly bolar.

Beýleki zonalarda – ru, com, net, org, info, biz-de hasaba alynmaga kömek edýäris.

Hyzmatdaşlarymyz – Hasaba alyjylar – 200-den gowrak domen atlaryny (tematiki, sebit we ş.m.) hödürläp bilerler.
Wizit kartoçkasynda näme bolar?

1. 4-5 esasy sahypa: Öý, Kompaniýa hakda, Çäreler, Kiçijik surat galereýasy ýa-da portfel. Sahypanyň ýokarsynda telefonyňyzy we e-poçta salgyňyzy, dil belliklerini görkezeris. (has köp sahypa ýa-da goşmaça funksiýa gerek bolsa, gürleşmäge taýýar, ýöne işiň bahasy ýokarlanar)
2. Aragatnaşyk we pikir alyşma formasy. Teklip edilýän sahypamyzda Domen we Hosting satyn alsaňyz, size info@turkmencompany.com (islendik poçta gutusy) formasynyň korporatiw poçta döretmegine kömek ederis.
3. Isleseňiz, kompaniýany Türkmenistanda üç sany internet portalynda hasaba alarys, bu ýerde harytlaryň ýa-da hyzmatlaryň sergisini, habarlary, blog, forum we ş.m.
4. Sahypada has köp dil ​​gerek bolsa, her dil üçin goşmaça töleg 1000 manatdyr (terjimeler müşderi tarapyndan berilýär)

Üns beriň! Terjimeler bilen ýazylan tekstler (üç dil – Rus, Iňlis, Türkmen), suratlar, logo, suratlar Müşderi tarapyndan elektron görnüşinde berilýär.

4-5 sahypadan ybarat üç dilli wizit kartoçkasynyň bahasy 4500 manat. 100% geçirmek arkaly öňünden tölemek

Nagt tölemek isleseňiz, hasap-faktura bereris we kwitansiýa bereris. Banköne bank geçirmesi bilen töleg üçin artykmaçlyk.

Aşgabatda internet taslamalaryny ösdürmek üçin hyzmatlar
Aşgabatdaky aragatnaşyklarymyz:

Rus dilinde 680945, 203890, +99363944266 jaň ediň.

Türkmenlere jaň ediň 145622, +99363944265

E-poçta: marketintm@gmail.com

%d bloggers like this: