Türkmenistanda kiçi web sahypalary

Türkmenistanda rus, türkmen we iňlis dillerinde saýtlaryň döredilmegi.

Näme üçin Türkmenistanda Mini web sahypalaryny – üç esasy dilde wizit kartoçkasyny hödürleýäris

Birinjisi: Türkmenistanda türkmen, rus we iňlis ýaly diller iň köp ýaýran

Ikinjiden, internet wizit kartoçkalary gymmat däl we wizit kartoçkalary bir sahypalyk sahypanyň iň arzan görnüşidir. Kompaniýaňyzy yglan etmeli bolsaňyz, diňe bir önümi ýa-da hyzmaty suratlandyryň we kontekstdäki mahabaty işlediň. Ora-da işlemek üçin iň az wagt talap edýän ilkinji sahypa hökmünde.

Üçünjiden, indi Türkmenistanyň işi sanly resminamalary dolandyrmaga geçip başlanda, ähli kompaniýalar (firmalar), aýry-aýry kärhanalar, telekeçilik guramalary we edara görnüşli taraply hususy telekeçiler diňe öz internet salgysyna (Web sahypasy) eýe bolmaly. Muny çalt ýerine ýetirmek üçin üç dilde wizit kartoçkasy web sahypasyny döretmek üçin “Turkmenmarket” web studiýamyza ýüz tutýarlar.

Elbetde, uly saýtlary (iş, onlaýn dükan) döretmekde ýa-da zerur dilleri goşmakda kömek edip bileris. Emma bular beýleki bahalar – bizden baha soramak has gowudyr. Ora-da zerur modullary goşmak bilen giňeltmek mümkinçiligi bolan kiçi sahypa döredenimizden soň gürleşip bileris.

 

Türkmenistandaky köp dilli web sahypasyna https://rutm.site salgysyndan seredip bilersiňiz

Bellik: bu teklip üçin WordPress platformasynda web sahypasynyň wizit kartoçkasyny öndürýäris.

Şeýle-de bolsa, başga bir alternatiwa bar – Bir sahypalyk saýtlaryň taýýar dizaýnlary. Isleg boýunça bahalary bereris.

Aşgabatda web sahypasynyň wizit kartoçkasyny sargyt etmek üçin nirä jaň etmeli ýa-da haýyş ýazmaly?

Rus dilinde 162480, 103240, 203890, 207860, +99361706899, +99361082142, +99365076874

Türkmenlerde 145622, +99363944265

E-poçta salgysy megaturboweb@gmail.com, listerweb@gmail.com Şeýle hem rus dilinde http://multitm.ru  ýa-da https://tmcraft.site  web sahypamyz arkaly çalt habarlaşyp bilersiňiz.

%d bloggers like this: